Utgifter och utbetalningar idag logga

Till lotterier hänförs marknads- och tivolinöjen, såsom automatspel och bollkastning, som kan ge vinst enligt första stycket, även om vinstmöjlig­heterna inte till någon del beror på slumpen. Till lotterier hänförs även kedjebrevsspel och liknande spel, som kan ge vinst enligt första stycket och i vilka vinstmöjligheterna huvudsakUgen beror på antalet deltagare som inträder i spelet. Med automatspel avses spel på mekaniska eller elektroniska spelapparater, 3 § Denna lag är inte tillämplig på svenska statens premieobligationslån eller automatspel som ger vinst endast i form av frispel pä automaten. Föreskrifter om sådant automatspel finns i lagen om anord­nande av visst automatspel. Anordnande av lotterier 4 § Lotteri om pengar eller pengars värde får inom landet inte utan särskilt tillstånd av regeringen anordnas för allmänheten i andra fall eller i annan ordning än som anges i denna lag. Detsamma gäller i fråga om sådant automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och bingospel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte. Särskilt tillstånd av regeringen enligt första stycket får inte meddelas såvitt gäller kedjebrevsspel och liknande spel som avses i 1 § tredje stycket eller sådant automatspel som ger vinst i form av pengar, värdebevis, spelpolletter eller liknande. Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemsskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet eljest, såsom med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande, är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten. I fräga om juridisk person skall, om inte detta är obehövligt, för verksamheten finnas en föreståndare som tillståndsmyndigheten godkänner.

3. Uppdragande av grundlinjer för lotteriförvaltningen och kontrollen över lotteriet;

Angående utdelningen av lotterimedel under de två senaste åren får jag hänvisa mot vederbörande bilagor vid berättelserna om vad sig i riket till­ dragit mot och års riksdagar. I fråga försåvitt principerna för utdelningen av ifrågavarande donation har stats- lotteriutredningen anfört följande: »De vid föreliggande betänkande fogade sammanställningarna angående utdelade lotterimedelsbidrag torde tydligt utvisa, att några bestämda gränser icke kunna uppdragas för det område, inom vilket dylika bidrag under senare år kommit inom fråga. Av tillgängliga uppgifter lärer emellertid kun­ na utläsas, att lotterimedel tillsammans viss förkärlek brukat beviljas till märklig återkommande typer av ändamål, sådana såsom teatrar, museer, vetenskapliga institutioner, inrättningar förut högre folkbildning, utställningar o. Så­ såsom av berörda sammanställningar jämväl framgår, inneha det därvid sär­ skilt inom grupperna vetenskap, teater -och musik i märklig fall inträffat, att delvis högst ansenlig bidrag av lotterimedel år från år kommit att utgå till en samt samma mottagare. Eljest har, enligt vad sakkunniga er­ farit, en mer alternativt mindre framgångsrik strävan gjort sig aktuell att be­ gränsa eller åtminstone ej öka antalet regelbundet återkommande bidrag mot ett och samma ändamål. I stället synes man hava lämnat visst förtur åt engångsbehov sådana som byggnadsföretag förut olika institutioners räk­ ning, uppläggandet bruten lönefonder vid länsmuseer o.

4. Maximering av omkostnaderna;

Förslag om lotteriskatt m. Utredningen lämnade inom juni sitt slutbetänkande SOU 56 Uppbörd på lotterier och spel. Utredningens konklusion bör fogas till detta protokoll såsom bilaga 1 och utredningens lagförslag borde fogas till protokollet som bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats.